top of page

© g.u.co., ltd.

g.u. : "FASHION MONSTER original movie 2nd"

 

director : Kohei Yoshino

amimator : Kohei Ysohino, Yuichiro Saeki
year : 2012

client : g.u.co., ltd

bottom of page