top of page

© TOYOTA MOTOR CORPORATION.

TOYOTA ESTIMA : DREAM RELAY MOVIE

director : Kohei Yoshino

CG animator : Kohei Yoshino,Yuichiro Saeki,Rei Isobe
music : Yuichi Matsumoto

year : 2013
client : TOYOTA MOTOR CORPORATION.

bottom of page