top of page

© G.U.CO.,LTD.

GU : "GU Shibuya" Web CM

 

director and animator : Kohei Yoshino
animator : Yoshitoshi Shinomiya

year : 2014
client : G.U.CO

>> movie

bottom of page