top of page

©film5-project

Short Film : FAMILY (in SCRAP SCRAPPER)

 

director : Kohei Yoshino

year : 2016

camera : Yusuke Ito

music : Yuichi Matsumoto, Organiq 
cast : Toshiya Inaba, Kenta Hiroki,

   Natsuki Mieda, Ren Oosugi
CG animation : Kohei Yoshino
production : Niban Kobou, Film5 project

>> movie

bottom of page